تمام مطالب برچسب : نمونه قرارداد مدیریت پیمان
وظایف مجری در قرارداد مدیریت پیمان (بخش دوم)

وظایف مجری در قرارداد مدیریت پیمان (بخش دوم)

وظایف مجری در مدیریت پیمان در مقاله قبلی توضیح داده شد که یک مجری در قراردادهای مدیریت پیمان وظایف متعددی دارد. بیشتر از آنکه شرح وظایف مجریان محترم در قراردادهای مدیریت پیمان مهم باشد، مسئولیت های آنها مهم است. مسئولیت اجرای با کیفیت پروژه که ماهیت یک قرارداد مدیریت پیمان است. به طور کلی مجری در اینگونه قراردادها که صرفاً برای اجرای فعالیتی عمرانی منعقد می شود، وظیفه دارد تا کل پروژه را بر پایه هزینه ها، زمانبندی در اجرا و کیفیت اجرایی مدیریت نماید. دقیقاً به همین خاطر است که واژه مدیریت پیمان به این قراردادها اطلاق می شود. شما به عنوان کارفرما انتظار دارید که اولاً بر اساس بودجه ی خود، عملیات اجرایی انجام شود و ثانیاً طبق [...]
نمونه قرارداد مدیریت پیمان

نمونه قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد به روش مدیریت پیمان قرارداد طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی به روش مدیریت پیمان این قرارداد فی مابین شرکت سیتاک به آدرس .................................، به نمایندگی آقای مهندس ........................ به شماره ملی ....................... به عنوان طراح و مجری و جناب آقای ..............................  به شماره ملی ...................... به آدرس .......................................... از سوی دیگربه عنوان کارفرما تنظیم می گردد. مهندس فرهمند مشاور و همراه در امور اجرایی از طراحی تا اجرا و تحویل پروژه مشاوره و هماهنگی بازدید:  ۰۹۱۹۸۲۰۶۲۹۸ برگزاری جلسات با کارفرمایان محترم موضوع زمان و مبلغ قرارداد ماده ۱ : موضوع قرارداد: طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی در سبک کلاسیک/ایرانی/مدرن ماده ۲ : مدت قرارداد: به مدت ..... روز کاری می باشد. از تاریخ تنظیم قرارداد و واریز پیش پرداخت ماده [...]