تمام مطالب برچسب : هنر طراحی نما
هنر طراحی نما

هنر طراحی نما

هنر طراحی نما تا به حال شده به طراحی نما در ساختمان های شهرمان توجه کنیم؟ به دقت آنها را ببینیم؟ بعضی اوقات آنقدر چهره شهرمان سرد شده است که بی تفاوت از کنار زیبایی ها عبور می کنیم. همه چیز تبدیل به سنگ و چوب و آهن شده است و ما هم به همان میزان از هنر معماری در طراحی نما فاصله گرفته ایم. حتماً نماهایی از ساختمان های شهر توجه شما را به خود جلب کرده است. نماهایی که در آنها هنر معمار و طراح به وضوح دیده می شود. طراحی نما در ابتدا یک شاخه از هنر است. هنر طراحی. هنری که می تواند بافته های ذهن را تبدیل به حجم و ارتفاع و خط کند. هنرمند […]