تمام مطالب برچسب : پهنه های شهری
پهنه های شهری

پهنه های شهری

پهنه بندی شهر تهران به منظور هدایت و کنترل تحولات اصلی شهر پایه ریزی شده است که بر ساخت و ساز در نقاط مختلف شهری و به منظور جلوگیری از تداخل کاربری ها با یکدیگر و همچنین حفظ کیفیت و کارایی محیط شهری نظارت دارد. پهنه های شهری تهران بطور کلی در ۴ گروه اصلی تقسیم بندی میشوند. ۱ – سکونت ۲ – فعالیت ۳ – مختلط ۴ – حفاظت شاید دلیل اصلی پهنه بندی تهران زمین لرزه یا زلزله باشد. بر اساس مطالعات قبلی شهرهای تهران، تبریز و مشهد در معرض بیشترین لغزش های زمین قرار دارند و همین دلیل برای ضرورت پهنه بندی و شناخت دقیق پهنه های مقاوم کافی است. دقت کنید اگر پهنه بندی لرزشی در […]